เรื่องเด่น

คนเช่าต้องรู้! ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า เกิน 1 เดือน หมดสัญญา ให้คืนประกันทันที

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ห้ามเจ้าของธุรกิจเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน แต่สามารถเรียกเงินประกันเกิน 1 เดือนได้ และห้ามเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ เกินกว่าที่ทางการไฟฟ้า-ประกาศ เรียกเก็บ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้เช่าและเจ้าของที่พักอาศัย ซึ่งจะมีผลในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นสถานที่ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป รวมไปถึงห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ทเมนต์ แต่ไม่รวมถึงหอพักที่ว่าด้วยหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ มีทั้งการที่ผู้ใช้เช่า ต้องทำหลักฐานการตรวจสภาพอาคารแนบท้ายสัญญาเช่า และให้ผู้เช่าเก็บเป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันผู้เช่าทันทีภายใน 7 วัน เว้นแต่ผู้เช่าจะทำความเสียหายไว้

นอกจากนี้ ผู้เช่ายังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่า ก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาได้ โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวให้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือน แต่สามารถเรียกเก็บเงินประกันเกินกว่า 1 เดือนได้

นอกจากนี้ ยังห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการ เรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เกินกว่าอัตราที่มีการเรียกเก็บจากการไฟฟ้าและการประปา และผู้ให้เช่าสามารถเข้าตรวจสอบห้องของผู้เช่าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย