เรื่องเด่น

โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระปรมาภิไธย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

วันที่ 1 ธันวาคม นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รล 0007.3/28178 เรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น

ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้

1.ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” คำอ่าน สม – เด็ด – พระ – เจ้า – อยู่ – หัว – มะ – หา – วะ – ชิ – รา – ลง – กอน – บอ – ดิน – ทระ – เทบ – พะ – ยะ – วะ – ราง – กูน

2.ภาษาอังกฤษว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง